Regulamin świadczenia teleporad lekarskich PMR

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „GÓRNA” s.c.

Regulamin realizacji prywatnych teleporad w PMR Górna s.c.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez pacjentów z prywatnych teleporad świadczonych przez lekarzy Przychodni Medycyny Rodzinnej Górna s.c.

2.     Prywatne teleporady realizowane są za pośrednictwem telefonu lub innych teleinformatycznych kanałów dostępu.

3.     Aktualna lista prywatnych teleporad dostępna jest w serwisie internetowym: www.teleporady.pmr.szczecin.pl.

4.     Bezpieczeństwo teleporady zależy nie tylko od lekarza i dziedziny medycyny, której porada dotyczy, ale także od rzetelności informacji przekazanych przez pacjenta.

§ 2. Zasady zamawiania, rejestracji i realizacji prywatnych teleporad

1.     Prywatne teleporady realizowane są w dniach i godzinach określonych w serwisie internetowym: www.teleporady.pmr.szczecin.pl.

2.     Aby skorzystać z prywatnej teleporady należy:

a) w serwisie internetowym: www.teleporady.pmr.szczecin.pl wybrać rodzaj teleporady, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia i zrealizować płatność,

b) po opłaceniu teleporady należy uzgodnić jej termin telefonicznie pod nr telefonu 663 155 554 oraz potwierdzić nr telefonu na który będzie oddzwaniał lekarz,

c) w kontakcie z rejestracją osoba zamawiająca winna posługiwać się otrzymanym numerem zamówienia,

d) w dniu zaplanowanej teleporady pracownik rejestracji dokona weryfikacji pacjenta w systemie e-WUŚ (w celu określenia uprawnień do ewentualnych recept refundowanych.

3.     Prywatne teleporady będą realizowane tylko na polskie numery telefonów stacjonarnych i komórkowych (+48). W przypadku pacjentów posiadających zagraniczny numer telefonu porada telefoniczna będzie realizowana w przypadku zainicjowania połączenia przez pacjenta po uprzednim powiadomieniu w formie sms przez wybranego lekarza.

4.     W ustalonym dniu i godzinie pacjent winien oczekiwać przy telefonie, komputerze, tablecie (w zależności
od wybranej formy kontaktu) na uzyskanie porady. Zaleca się, by sprawdzić wcześniej urządzenia
i działanie aplikacji.

5.     Prywatną teleporadę zawsze inicjuje lekarz; w ustalonym terminie teleporady kontaktuje się z pacjentem w wybranej przez pacjenta formie, przy czym:

a) w przypadku kontaktu telefonicznego lekarz może dzwonić z numeru zastrzeżonego,

b) godzina połączenia jest godziną orientacyjną (+/- 15 minut).

6.     Przed udzieleniem prywatnej teleporady lekarz zobowiązany jest do potwierdzenia następujących danych pacjenta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) adres,

d) numer telefonu podany na zamówieniu.

7.     Rozmowy i czaty stanowiące sposób realizacji prywatnej teleporady mogą być rejestrowane.

8.     W czasie teleporady lekarz wraz z pacjentem może ustalić potrzebę przedstawienia wyników badań, konsultacji etc. Wówczas zostanie ustalona dalsza bezpieczna droga komunikowania się. Wszystkie otrzymane dokumenty zostaną włączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

9.     Zamówioną teleporadę można zrealizować w terminie 14 dni od daty zapłaty.

§ 3. Zakres i czas trwania prywatnych teleporad

1.     W ramach prywatnej teleporady lekarz realizuje następujące świadczenia zdrowotne:

a) udziela porady medycznej,

b) w uzasadnionych przypadkach lekarz wystawia e-receptę. W przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane, ubezpieczenie zdrowotne pacjenta zostanie zweryfikowane w systemie e-WUŚ.

W przypadku, gdy system e-WUŚ nie potwierdzi uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych (refundacja leku) e-recepta zostanie wystawiona z odpłatnością 100%,

c) w uzasadnionych przypadkach lekarz wystawia e-zla,

d) interpretuje wyniki dostępnych badań,

e) udziela informacji na temat przyjmowanych leków,

f) w uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz może wystawić skierowania na badania i konsultacje.
W przypadku niemożności technicznej wystawienia e-skierowania leżącego po stronie odbiorcy, dalszy sposób postępowania zostanie ustalony na bieżąco.

2.     W ramach prywatnej teleporady lekarz nie realizuje następujących świadczeń zdrowotnych:

a) wystawienia skierowania bez wskazań medycznych,

b) wystawienia skierowania na badania finansowane z ubezpieczenia zdrowotnegp

c) umówienia wizyty w PMR Górna s.c.

3.     Jeśli stan zdrowia pacjenta zgłoszony w trakcie prywatnej teleporady uzasadnia takie działanie, lekarz udzielający teleporady ma prawo zdecydować o konieczności lub potrzebie:

– zgłoszenia się przez pacjenta na osobistą wizytę lekarską,

– wezwania pogotowia ratunkowego

– uzyskania innej pomocy medycznej lub psychologicznej.

4.     Czas trwania prywatnej teleporady wynosi:

– teleporada endokrynologa: do 30 minut

– teleporada w nocnej i świątecznej pomocy: do 30 minut

– teleporada kontrolna: do 20 minut

– teleporada dotycząca przedłużenia ordynacji stale przyjmowanych leków: do 15 minut

– teleporada alergologa/pulmonologa dziecięcego: do 30 minut

– teleporada gastrologa: do 30 minut

– teleporada gastrologa dziecięcego: do 30 minut.

– teleporada hamatologa: do 30 minut.

5.     Po upływie określonego czasu lekarz poinformuje pacjenta o zakończeniu czasu teleporady.

§ 4. Płatność za prywatne teleporady

1.     Płatności za prywatne teleporady są realizowane przed wyznaczeniem terminu i rozpoczęciem teleporady. Mogą być realizowane za pośrednictwem: Przelewy 24, Blikiem, Pay Palem, przelewem tradycyjnym po przesłaniu potwierdzenia płatności mailem na adres teleporady@pmr.szczecin.pl

3.     Prawidłowo zaksięgowana opłata, potwierdzona przez rejestrację oznacza zakupienie prywatnej teleporady.

§ 5. Rezygnacja, odwołanie i nie dojście do skutku teleporady

1.     Pacjent powinien odwołać termin umówionej teleporady jeśli jej ustalony termin staje się niemożliwy
do realizacji z powodów leżących po stronie pacjenta. Odwołanie powinno nastąpić nie później niż
24 godziny przed zaplanowanym terminem/czasem teleporady w przypadku wykupienia jej ze znacznym wyprzedzeniem a w pozostałych przypadkach nie później niż 6 godzin przed zaplanowanym terminem/czasem porady.

2.     W sytuacji terminowego poinformowania placówki o odwołaniu terminu teleporady pacjent może oczekiwać realizacji teleporady w innym terminie, nie później niż 2 miesiące od daty zapłaty za teleporadę, lub zwrotu płatności za usługę. Zwrot należności za teleporadę może nastąpić w przypadku zachowania terminów o których mowa wyżej.

3.     Jeśli ustalony termin teleporady staje się niemożliwy do realizacji z powodów leżących po stronie PMR Górna s.c. pacjent zostanie o tym poinformowany w ciągu godziny od powstania przyczyn uzasadniających niemożność wykonania porady. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany pacjentowi inny, dogodny termin prywatnej teleporady. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu teleporady, zamówienie zostanie anulowane, a placówka dokona zwrotu płatności na konto z którego dokonano jej opłacenia.

4.     W każdej sytuacji zainicjowania teleporady lekarz podejmie trzy próby połączenia się z pacjentem w czasie przewidzianym dla realizacji zamówionej teleporady. Jeśli połączenie nie będzie zrealizowane a usługa nie zostanie wcześniej odwołana dokonana płatność za usługę nie zostanie zwrócona.

5.     W przypadku pacjentów posiadających zagraniczny numer telefonu zainicowanie teleporady nastąpi poprzez wysłanie informacji w formie sms z podaniem nr telefonu, terminu i godziny połączenia. Zamawiający zobowiązany jest nawiązać i zrealizować połączenie na własny koszt. W przypadku niezrealizowania połączenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, należność za teleporadę nie zostanie zwrócona.

6.     W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas teleporady pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z lekarzem nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu. Takie samo postępowanie dotyczy lekarza z którym pacjent nawiązał łączność
z zagranicznego numerem telefonu.

7.     Lekarz ponowi próbę połączenia w ramach czasu przewidzianego na zamówioną usługę. W przypadku pacjenta z zagranicznym numerem telefonu lekarz będzie oczekiwał na połączenie w wyznaczonym czasie umówionej wizyty.

8.     W przypadku nagłych problemów technicznych, które mogą uniemożliwić realizację teleporady jednej
ze stron (lekarz i pacjent) strona obserwująca ich występowanie powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt drugiej stronie. Zgłoszenie skutkuje możliwością realizacji zamówionej teleporady w terminie późniejszym, nie później nie 2 miesiące od daty zapłaty za teleporadę.

9.     PMR Górna s.c. nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie PMR Górna s.c.

§ 6. Prawa i obowiązki personelu PMR Górna s.c.

1.     Personel PMR Górna s.c. ma prawo do życzliwego traktowania przez współpracowników i pacjentów.

2.     Personel PMR Górna s.c. zobowiązany jest do zapewnienia pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.     Personel ma obowiązek udzielania pacjentom informacji w sposób przystępny i zrozumiały.

4.     Zadaniem personelu jest przestrzeganie praw pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów z uzyskiwanych świadczeń.

§ 7. Prawa i obowiązki pacjentów uzyskujących prywatną teleporadę w PMR Górna s.c.

1.     Pacjent PMR Górna s.c. ma prawo do uzyskania porady lekarskiej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną.

2.     Pacjent PMR Górna s.c. ma prawo do uzyskania karty informacyjnej z przeprowadzonej prywatnej teleporady w siedzibie placówki.

3.     Pacjent PMR Górna s.c. ma obowiązek udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Personel PMR Górna s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia informacji przez pacjenta bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

4.     Pacjent ma obowiązek odnosić się życzliwie i kulturalnie do personelu PMR Górna s.c.

5.     Jeżeli w czasie udzielania prywatnej teleporady lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać udzielanie porady i poinformować pacjenta o przyczynie przerwania. Pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów porady.

§ 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.     Podanie danych osobowych przez pacjenta jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udzielenie prywatnej teleporady wyłącznie zidentyfikowanej osobie.

2.     Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi

3.     Korzystanie z prywatnej teleporady jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje
i wypowiedzi udzielone przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego) zostały umieszczone w dokumentacji medycznej.

4.     Wypełniając formularz zamówienia prywatnej teleporady i zaznaczając pole „Akceptuję” pacjent wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przez PMR Górna s.c. z siedzibą 71-221 Bezrzecze, ul Górna 18b , NIP 8513087602, REGON 320653540, telefon +48 91 818 20 10 adres e-mail gorna@pmr.szczecin.pl

5.     Przetwarzanie ma miejsce w celu niezbędnym do świadczenia usług zdrowotnych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także do wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie
i wypełnienia obowiązków rachunkowo – podatkowych przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego i prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

6.     Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania i ich usunięcia. Zgoda na przetwarzane danych może zostać cofnięta w każdym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na czynności, których dokonano wcześniej.

7.     Dane osobowe pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

8.     W PMR Górna s.c. wyznaczono Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@pmr.szczecin.pl lub poczty tradycyjnej kierując ją
na adres PMR Górna s.c., 71-221 Bezrzecze, ul. Górna 18b

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych

1.     Personel PMR Górna s.c. jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjentów.

2.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.teleporady.pmr.szczecin.pl w zakładce Polityka Prywatności.

§ 12. Reklamacje, uwagi, opinie

1.     Pacjent ma prawo do zgłoszenia reklamacji, uwag i opinii dotyczących prywatnych teleporad.

2.     Reklamacje, uwagi i opinie mogą być zgłaszane:

        – pisemnie na adres PMR Górna s.c., 71-221 Bezrzecze, ul. Górna 18b

        – za pośrednictwem poczty elektronicznej: mail teleporady@pmr.szczecin.pl

3.     PMR Górna s.c zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia do PMR Górna s.c. oraz udzielenia odpowiedzi na uwagę lub opinię w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia do PMR Górna s.c.,

4.     Odpowiedzi będą udzielane w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji, uwagi, opinii wniosku, skargi,bądź wskazany w formularzu na stronie www.teleporady.pmr.szczecin.pl.

§ 13. Obowiązywanie Regulaminu

1.  Regulamin został ustalony przez Kierownika PMR Górna s.c.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku.

3. W przypadku zmiany Regulaminu informacja o tym zostanie umieszczona na stronie www.teleporady.pmr.szczecin.pl

4. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację prywatnych teleporad zamówionych i opłaconych przed zmianą.

Szczecin, 1 kwietnia 2020 roku, Wiesława Gozdur
kierownik PMR Górna s.c.